Webdesign: hildewolters.nl

De voorbereidingen voor het opwaarderen van de Grotestraat en Vloetweg in Oploo zijn in volle gang. Via deze brief informeer ik u over de voortgang die wij in de afgelopen maanden hebben geboekt en over een besluit dat de gemeenteraad onlangs ten aanzien van het ontkluizen van de Oploosche Molenbeek heeft genomen. Ik sluit de brief af met een doorkijk naar de komende maanden.

Wat er in de afgelopen maanden is gebeurd

Nadat de gemeenteraad begin juni 2021 het Inrichtingsplan Opwaarderen Grotestraat en Vloetweg had goedgekeurd, zijn wij aan de slag gegaan met de bewonersparticipatie. De gemeenteraad had ons immers opgedragen om de omwonenden nadrukkelijk bij het proces te betrekken.

Het resultaat was dat ontwerper Werner Hendriks en ik in juli en augustus met meer dan 30 bewoners en andere belanghebbenden, zoals winkeliers en andere ondernemers, een-op-een gesprekken hebben gevoerd. Wij hebben in die gesprekken het inrichtingsplan toegelicht. De bewoners hebben vragen gesteld en wensen kenbaar gemaakt. Deelnemers aan deze gesprekken hebben een samenvatting ontvangen van de resultaten en de gemaakte afspraken. U kunt deze nalezen op www.sintanthonis.nl/molenbeek.

In dezelfde periode hebben enkele bewoners van de Grotestraat een alternatief plan voor de ontkluizing van de Oploosche Molenbeek ingediend. In dit plan is het water beter zichtbaar en is een minder diepe watergang nodig dan in de gemeentelijke variant nodig is. Wij hebben afgesproken dat wij deze variant op gelijkwaardige wijze als de gemeentelijke variant in het onderzoek naar de meest passende oplossing betrekken.

In de zomer is daarnaast een bewonerswerkgroep geformeerd. Deze werkgroep is en blijft betrokken bij de voorbereidingen van het project. U kunt elders op de website zien welke bewoners zitting hebben in de werkgroep en wie het aanspreekpunt is voor uw straat. De contactgegevens zijn daarbij vermeld.

Vanaf september is ingenieurs- en adviesbureau Tauw gestart met het modelleren en berekenen van de ontkluisde Oploosche Molenbeek. Zij hebben zowel de gemeentelijke variant van de ontkluizing doorgerekend, als de variant die door bewoners van de Grotestraat is voorgesteld. Begin november heeft Tauw tijdens een bespreking de eerste resultaten aan de gemeente, een vertegenwoordiging van de bewonerswerkgroep en het waterschap gepresenteerd.

Raadsbesluit besteding restgelden Uitvoeringsprogramma 2018-2022

Het opwaarderen van de Grotestraat en Vloetweg maakt onderdeel uit van het Uitvoeringsprogramma 2018-2022 van de gemeente Sint Anthonis. Een aantal projecten van het Uitvoeringsprogramma kon niet conform planning worden uitgevoerd. Hierdoor wordt het geplande bedrag niet (geheel) besteed. Op 21 oktober 2021 heeft de gemeenteraad besloten om de zogenaamde ‘restgelden’ te verdelen over een aantal andere projecten uit het Uitvoeringsprogramma.

Aan het ontkluizen van de Oploosche Molenbeek, als onderdeel van het opwaarderen van de Grotestraat en Vloetweg, is vanwege dit besluit € 500.000 extra toegekend. Het projectteam is hier erg blij mee. Het betekent dat we het project nu kunnen voorbereiden met het uitgangspunt dat de volledige overkluizing wordt ontkluisd. Tot nu toe was het ontkluizen van de helft van de overkluizing het maximaal haalbare.

Het vervolg

Vanwege dit besluit worden door Tauw momenteel nieuwe berekeningen en modelleringen voor de ontkluizing gemaakt. Ook de uitwerking van het technisch voorontwerp, waarmee Werner Hendriks inmiddels was begonnen, krijgt nu een andere invalshoek. Daarom hebben wij wat meer tijd nodig om tot een volledige uitwerking van het technisch voorontwerp te komen. Als deze uitwerking gereed is, wordt een kostenraming gemaakt om te toetsen of het plan binnen het beschikbare budget past.

Wij verwachten dat het concept voorontwerp voor de Vloetweg en de Grotestraat, inclusief de uitwerking van de ligging van de Oploosche Molenbeek in de Grotestraat en de financiële toets, begin 2022 gereed is. Als deze stappen geen knelpunten opleveren, krijgen alle belanghebbenden aansluitend de kans om het ontwerp te bekijken en te becommentariëren tijdens een inloopavond.

Een kanttekening hierbij is dat we voor het mogen organiseren van een inloopavond afhankelijk zijn van de dan geldende Covid-19 maatregelen. Als een ‘fysieke’ bijeenkomst niet mogelijk is, zullen wij een bijeenkomst in een alternatieve vorm organiseren. Over de datum van de bijeenkomst informeren wij u tijdig.

Bewonerswerkgroep

Als u naar aanleiding van deze brief vragen heeft, dan kunt u contact opnemen met de bewonerswerkgroep Of u kunt rechtstreeks met Jan Blom contact opnemen via e-mail  (Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.).

Nu de gesprekken tussen de gemeente en de bewoners die zich daarvoor hadden aangemeld zijn afgerond, is het adviesbureau Tauw door de gemeente gecontracteerd om nader onderzoek te doen naar de ontkluizing van de Oploosche Molenbeek. Onderdeel van de opdracht is het onderzoeken van de twee ontkluizingsvarianten – naast de variant die de gemeente heeft uitgewerkt hebben bewoners van de Grotestraat een eigen variant uitgewerkt.

De tientallen gesprekken met bewoners en het nadere onderzoek door Tauw heeft ertoe geleid dat de gemeente de planning heeft moeten bijstellen. De bewonersbijeenkomst voor het bespreken van het technisch voorontwerp vindt daarom niet direct na de zomervakantie, maar aan het einde van het jaar plaats.

De komende periode staat in het teken van onderstaande werkzaamheden. Kijk voor een volledige toelichting op het project op de website www.sintanthonis.nl/molenbeek.

  • In het najaar van 2021 vindt onderzoek plaats naar technische aspecten van het ontkluizen van de Molenbeek en worden en worden de variant van het plan van de gemeente en de variant van bewoners van de Grotestraat vergeleken.
  • Het technisch voorontwerp wordt naar verwachting in november 2021 afgerond.Vervolgens besluit het college van burgemeester en wethouders over het technisch ontwerp en kan het technisch voorontwerp aan de bewoners en andere belanghebbenden worden voorgelegd.
  • De bijeenkomst voor bewoners en andere belanghebbenden om het technisch voorontwerp te bekijken en daar reactie op te geven, vindt naar verwachting in december 2021 plaats. De uitnodiging hiervoor volgt tijdig.

Vele gesprekken zijn tussen bewoners en gemeente gevoerd over het opwaarderen van de Grote Straat en Vloetweg. 

Op de site www.sintanthonis.nl/molenbeek vindt u de samenvatting van de vragen en antwoorden van de gemeente.

Vragen en opmerkingen hierover kunnen doorgegeven worden aan de bewonerswerkgroep en / of aan de projectleider van de gemeente Sint Anthonis (Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.)