Webdesign: hildewolters.nl

Update Plan Molenbeek, Vloetweg - Grotestraat 

Afgelopen maanden is er onderzoek uitgevoerd naar de ontkluizing van de Molenbeek en mogelijke ontwerp oplossingen.

Dit onderzoek heeft langer geduurd dan verwacht. In samenspraak met de bewonerswerkgroep en enkele andere belanghebbenden zoals de Molenstichting, is er een voorlopige keuze gemaakt voor de wijze van ontkluizen. Die keuze betreft voor een deel het verplaatsen van de overkluizing naar de Grotestraat, middels een dichte buis, en voor een deel de aanleg van een open watergang. 

De bewonerswerkgroep, gemeente en waterschap zijn het erover eens om een open watergang in het Molenveld te maken en om de overkluizing voor een groot deel ondergronds in de openbare weg aan te leggen – daar waar de huizen vrij dicht op de weg staan. De gemeente ziet mogelijkheden om ook open water (ontkluizen) op het plein bij de Oude Heerlijkheid te realiseren, hiermee de oude situatie met water voor de Oude Heerlijkheid ter herstellen. Besloten is om een uitwerking te maken van dit plan met een gesloten buis in de Grotestraat en een open watergang (ontkluizen) op het plein bij de Oude Heerlijkheid.  

Dit plan zal gepresenteerd worden aan alle inwoners van Oploo middels een informatieavond. Vervolgens is er de mogelijkheid voor de bewoners hun mening te geven over de ontkluizing ter hoogte van de Oude Heerlijkheid middels een enquête. 

Op basis van de resultaten van de enquête zal een definitief besluit worden genomen over het ontkluizen ter hoogte van de Oude Heerlijkheid. 

In de komende weken zal duidelijk worden hoe een en ander er qua planning uit komt te zien en zullen u verder informeren. 

De oude website van de gemeente Sint Anthonis is niet bereikbaar alle gegevens van het project Grote straat - Vloetweg zijn nu te vinden op de nieuwe site van de gemeente Land van Cuijk.

U kunt deze vinden via de volgende link:

https://www.gemeentelandvancuijk.nl/opwaardering-grotestraat-en-vloetweg-in-oploo

 

Het mailadres van de projectleider Jan Blom is verander in: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

De voorbereidingen voor het opwaarderen van de Grotestraat en Vloetweg in Oploo zijn in volle gang. Via deze brief informeer ik u over de voortgang die wij in de afgelopen maanden hebben geboekt en over een besluit dat de gemeenteraad onlangs ten aanzien van het ontkluizen van de Oploosche Molenbeek heeft genomen. Ik sluit de brief af met een doorkijk naar de komende maanden.

Wat er in de afgelopen maanden is gebeurd

Nadat de gemeenteraad begin juni 2021 het Inrichtingsplan Opwaarderen Grotestraat en Vloetweg had goedgekeurd, zijn wij aan de slag gegaan met de bewonersparticipatie. De gemeenteraad had ons immers opgedragen om de omwonenden nadrukkelijk bij het proces te betrekken.

Het resultaat was dat ontwerper Werner Hendriks en ik in juli en augustus met meer dan 30 bewoners en andere belanghebbenden, zoals winkeliers en andere ondernemers, een-op-een gesprekken hebben gevoerd. Wij hebben in die gesprekken het inrichtingsplan toegelicht. De bewoners hebben vragen gesteld en wensen kenbaar gemaakt. Deelnemers aan deze gesprekken hebben een samenvatting ontvangen van de resultaten en de gemaakte afspraken. U kunt deze nalezen op www.sintanthonis.nl/molenbeek.

In dezelfde periode hebben enkele bewoners van de Grotestraat een alternatief plan voor de ontkluizing van de Oploosche Molenbeek ingediend. In dit plan is het water beter zichtbaar en is een minder diepe watergang nodig dan in de gemeentelijke variant nodig is. Wij hebben afgesproken dat wij deze variant op gelijkwaardige wijze als de gemeentelijke variant in het onderzoek naar de meest passende oplossing betrekken.

In de zomer is daarnaast een bewonerswerkgroep geformeerd. Deze werkgroep is en blijft betrokken bij de voorbereidingen van het project. U kunt elders op de website zien welke bewoners zitting hebben in de werkgroep en wie het aanspreekpunt is voor uw straat. De contactgegevens zijn daarbij vermeld.

Vanaf september is ingenieurs- en adviesbureau Tauw gestart met het modelleren en berekenen van de ontkluisde Oploosche Molenbeek. Zij hebben zowel de gemeentelijke variant van de ontkluizing doorgerekend, als de variant die door bewoners van de Grotestraat is voorgesteld. Begin november heeft Tauw tijdens een bespreking de eerste resultaten aan de gemeente, een vertegenwoordiging van de bewonerswerkgroep en het waterschap gepresenteerd.

Raadsbesluit besteding restgelden Uitvoeringsprogramma 2018-2022

Het opwaarderen van de Grotestraat en Vloetweg maakt onderdeel uit van het Uitvoeringsprogramma 2018-2022 van de gemeente Sint Anthonis. Een aantal projecten van het Uitvoeringsprogramma kon niet conform planning worden uitgevoerd. Hierdoor wordt het geplande bedrag niet (geheel) besteed. Op 21 oktober 2021 heeft de gemeenteraad besloten om de zogenaamde ‘restgelden’ te verdelen over een aantal andere projecten uit het Uitvoeringsprogramma.

Aan het ontkluizen van de Oploosche Molenbeek, als onderdeel van het opwaarderen van de Grotestraat en Vloetweg, is vanwege dit besluit € 500.000 extra toegekend. Het projectteam is hier erg blij mee. Het betekent dat we het project nu kunnen voorbereiden met het uitgangspunt dat de volledige overkluizing wordt ontkluisd. Tot nu toe was het ontkluizen van de helft van de overkluizing het maximaal haalbare.

Het vervolg

Vanwege dit besluit worden door Tauw momenteel nieuwe berekeningen en modelleringen voor de ontkluizing gemaakt. Ook de uitwerking van het technisch voorontwerp, waarmee Werner Hendriks inmiddels was begonnen, krijgt nu een andere invalshoek. Daarom hebben wij wat meer tijd nodig om tot een volledige uitwerking van het technisch voorontwerp te komen. Als deze uitwerking gereed is, wordt een kostenraming gemaakt om te toetsen of het plan binnen het beschikbare budget past.

Wij verwachten dat het concept voorontwerp voor de Vloetweg en de Grotestraat, inclusief de uitwerking van de ligging van de Oploosche Molenbeek in de Grotestraat en de financiële toets, begin 2022 gereed is. Als deze stappen geen knelpunten opleveren, krijgen alle belanghebbenden aansluitend de kans om het ontwerp te bekijken en te becommentariëren tijdens een inloopavond.

Een kanttekening hierbij is dat we voor het mogen organiseren van een inloopavond afhankelijk zijn van de dan geldende Covid-19 maatregelen. Als een ‘fysieke’ bijeenkomst niet mogelijk is, zullen wij een bijeenkomst in een alternatieve vorm organiseren. Over de datum van de bijeenkomst informeren wij u tijdig.

Bewonerswerkgroep

Als u naar aanleiding van deze brief vragen heeft, dan kunt u contact opnemen met de bewonerswerkgroep Of u kunt rechtstreeks met Jan Blom contact opnemen via e-mail  (Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.).