Webdesign: hildewolters.nl

Ontwikkelaar Janssen-de Jong en de gemeente Sint Anthonis hebben aan de klankbordgroep en daarna aan de omwonenden het plan gepresenteerd om in de hoek tussen Blauwstraat, Deken Schmerlingstraat, Boortorenstraat en ’t Creijtje de eerste gasloze woonwijk van Oploo te realiseren.

Zowel door de klankbordgroep als door de omwonenden is het plan goed ontvangen. Voorafgaand aan het maken van de eerste ontwerptekeningen is er via internet een enquête gehouden, die meer dan 100 keer is ingevuld.

Inmiddels is het plan ook door het college van Burgemeester en Wethouders positief ontvangen.

Het ontwerpplan is nu openbaar en voor iedereen te zien op de website www.woneninoploo.nl

Op die website is ook informatie te vinden over het tijdspad.

2019 08 26 dmv 7     2019 08 26 dmv 3

Samen dementievriendelijk

Op maandagavond 26-8-2019 hebben vrijwilligers van het koffie-uurtje, de zorgwerkgroep en enkele belangstellenden de interessante cursus samen dementievrinedelijk gevolgd. Ze hebben hierbij allen het certificaat verdiend. Samen dementievriendelijk wil aandacht voor goede signalering en bejegening voor deze mensen. 

Zie voor meer info www.samendementievriendelijk.nl  

Janssen de Jong, gemeente Sint Anthonis en de Dorpsraad Oploo werken samen aan het nieuw te bouwen plan tussen de Blauwstraat Boortorenstraat, en de Deken Schmerlingstraat. Dit gebied is door de gemeente aangewezen als de nieuwe woningbouwlocatie voor de kern van Oploo.

In dit gebied zal de eerste gasloze woonwijk van Oploo gerealiseerd worden. Participatie van omwoneden en nieuwe bewoners staan hoog in het vaandel bij de ontwikkeling van de nieuwe woonwijk.

Voor dit nieuwbouwplan is er inmiddels een klankbordgroep samengesteld. De klankbordgroep is breed samengesteld en bestaat uit jongeren, middengroep, de ouderen een deskundige op het gebied van groen, omwonenden en de dorpsraad.

Wilt u ook meedenken met dit project dan is het mogelijk om tot 16 Juni 2019 de woonenquete in te vullen via de website www.woneninoploo.nl of middels de volgende link  https://www.woneninoploo.nl/woonenqu-te