Webdesign: hildewolters.nl

Leergeld heeft als doel het voorkomen van sociale uitsluiting van schoolgaande kinderen van 4 tot 18 jaar.

Leergeld wil dat deze kinderen meedoen met hun leeftijdgenootjes.

Zij vergoeden o.a.:

  • Schoolreis op middelbare school
  • Schoolspullen voor middelbaar onderwijs
  • Laptop voor middelbaar onderwijs
  • Contributie voor sportverenigingen
  • Zwemlessen vanaf 6 jaar
  • Kosten outfit
  • En nog veel meer

Een aanvraag kun je doen oop www.leergeldlandvancuijk.nl

Bijlagen:
Bewaar het bestand Stichting leergeld.pdfSt. leergeld

Steunfonds Corona voor verenigingen en stichtingenSteunfonds Corona voor verenigingen en stichtingen

 

De coronacrisis heeft in 2020 vergaande gevolgen voor het verenigingsleven in de gemeente gehad.

Diverse activiteiten in de kernen van de gemeente Sint Anthonis zijn als gevolg van de coronacrisis in 2020 geannuleerd.

Om verenigingen en stichtingen tegemoet te komen, is een steunfonds opgericht.

 

Het steunfonds Corona is bedoeld om verenigingen en stichtingen zonder winstoogmerk te helpen,

die als gevolg van de coronacrisis in de financiële problemen dreigen te raken.

Het verenigingsleven is van grote waarde voor de leefbaarheid in de kernen.

Met het steunfonds wordt voorkomen dat het voortbestaan van deze verenigingen en stichtingen in gevaar komt.

 

Aanvragen steunfonds Corona

 

Voor het jaar 2020 is € 250.000 beschikbaar gesteld.

De aanvragen voor het steunfonds Corona 2020 kunt u tot en met maandag 26 april 2021 indienen.

Aanvragers ontvangen zo snel mogelijk een reactie, maar uiterlijk op 21 juni 2021.

 

Geen structurele ondersteuning

 

Het steunfonds Corona biedt geen structurele of meerjarige ondersteuning aan organisaties.

De wijze van ondersteuning kan verschillen per aanvraag. Er kan per jaar één aanvraag worden ingediend

en er geldt een maximumbijdrage van € 5.000 per aanvraag.

 

Voorwaarden

 

De aanvrager die een beroep doet op het steunfonds moet aan een aantal voorwaarden voldoen.

 Het gaat om een vereniging, stichting of andere rechtspersoon zonder winstoogmerk.

 De aanvrager is gevestigd in Sint Anthonis en de activiteiten zijn in hoofdzaak gericht op Sint Anthonis.

 Het voortbestaan van de vereniging is in gevaar, door financiële problemen als direct gevolg van de coronacrisis.

 

De aanvraag

 

De aanvraag om ondersteuning moet voldoen aan een aantal eisen.

Deze staan vermeld op het aanvraagformulier.

Een aanvraag mag ook op een andere wijze worden opgesteld, als de onderstaande voorwaarden toegelicht zijn.

Duidelijke onderbouwing en motivering.

Uit de aanvraag moet duidelijk blijken welke ondersteuning wordt aangevraagd

(welke vorm en bedrag) en waarom dat nodig is.

De financiële situatie moet overzichtelijk in beeld worden gebracht en duidelijk moet zijn waar de bijdrage voor gebruikt wordt.

 

De situatie op dit moment is het gevolg van de coronacrisis en brengt het voortbestaan van de stichting of vereniging in gevaar.

Plan Blauwstraat Oploo: 90 woningen in de komende 10 jaar

RSS

De gemeente Sint Anthonis en Janssen de Jong Projectontwikkeling hebben overeenstemming bereikt over een woningbouwontwikkeling gelegen tussen de Blauwstraat en Deken Schmerlingstraat in Oploo. Het ontwikkelgebied is prachtig gelegen aan de rand van het dorp. De dorpse wijk zal ruim opgezet worden met veel groen en ruimte voor water.

Wethouder Bollen erkent dat er veel tijd zit tussen planvorming en realisatie, maar zegt daar ook meteen bij dat dit een complex proces is met veel verschillende belangen. “Daar komt nog een bestemmingsplanwijziging bovenop en je bent weer een jaar verder”, aldus een ambitieuze wethouder die blij is dat deze belangrijke stap is gezet. “Het vooruitzicht om hier de komende jaren mooie huizen te kunnen bouwen voor verschillende doelgroepen is fantastisch voor Oploo. Wij hebben daarbij extra aandacht voor ouderen én jongeren en hun specifieke wensen. Ik heb veel vertrouwen in Janssen de Jong Projectontwikkeling en zie uit naar de volgende fase.”

Planning
De projectontwikkelaar zal de komende jaren maximaal 90 grondgebonden woningen gefaseerd realiseren. Om de plannen gerealiseerd te krijgen, spannen de gemeente en Janssen de Jong zich in om het 4e kwartaal van 2021 een onherroepelijk bestemmingsplan te verkrijgen. Daarna zal het gebied bouwrijp gemaakt worden en de eerste 20-25 woningen snel opgeleverd kunnen worden. Naar verwachting worden er daarna elk jaar nog circa 10 woningen verkocht en gebouwd, zodat het gehele woningbouwproject omstreeks 2028 zal zijn afgerond

Voor meer informatie en om het project te kunnen volgen is er een speciale website: www.woneninoploo.nl