Webdesign: hildewolters.nl

Nu de gesprekken tussen de gemeente en de bewoners die zich daarvoor hadden aangemeld zijn afgerond, is het adviesbureau Tauw door de gemeente gecontracteerd om nader onderzoek te doen naar de ontkluizing van de Oploosche Molenbeek. Onderdeel van de opdracht is het onderzoeken van de twee ontkluizingsvarianten – naast de variant die de gemeente heeft uitgewerkt hebben bewoners van de Grotestraat een eigen variant uitgewerkt.

De tientallen gesprekken met bewoners en het nadere onderzoek door Tauw heeft ertoe geleid dat de gemeente de planning heeft moeten bijstellen. De bewonersbijeenkomst voor het bespreken van het technisch voorontwerp vindt daarom niet direct na de zomervakantie, maar aan het einde van het jaar plaats.

De komende periode staat in het teken van onderstaande werkzaamheden. Kijk voor een volledige toelichting op het project op de website www.sintanthonis.nl/molenbeek.

  • In het najaar van 2021 vindt onderzoek plaats naar technische aspecten van het ontkluizen van de Molenbeek en worden en worden de variant van het plan van de gemeente en de variant van bewoners van de Grotestraat vergeleken.
  • Het technisch voorontwerp wordt naar verwachting in november 2021 afgerond.Vervolgens besluit het college van burgemeester en wethouders over het technisch ontwerp en kan het technisch voorontwerp aan de bewoners en andere belanghebbenden worden voorgelegd.
  • De bijeenkomst voor bewoners en andere belanghebbenden om het technisch voorontwerp te bekijken en daar reactie op te geven, vindt naar verwachting in december 2021 plaats. De uitnodiging hiervoor volgt tijdig.