Webdesign: hildewolters.nl

Dorpsraad Oploo in 2018/2019

Samenstelling

Dorpsraad Oploo is een stichting, die per april 2019 als volgt is samengesteld”

Voorzitter: vacature

Vicevoorzitter: Mantje Vloet

Secretaris: Tinie Geurts

Penningmeester: Tonny Strijbosch

Lid: Marie-José Aarts

Lid: John Loeffen

Lid: Bart Kuijpers

Lid: Bram Fransen

Lid: Luke van den Bosch

Waarom is er een dorpsraad?

Op de website van onze dorpsraad (www.dorpsraadoploo.nl) staat het als volgt omschreven:

“De Dorpsraad is een schakel tussen de bewoners van het dorp Oploo en de gemeente Sint Anthonis, en aanspreekpunt voor zowel burger als de gemeente. Vanuit de dorpsraad beogen wij meerwaarde te hebben voor de verbetering van de leefbaarheid van Oploo. Om de Dorpsraad zo goed mogelijk te laten functioneren hebben we uiteraard een goede structuur nodig, die begint met een goede doelstelling;


Doelstelling

De Dorpsraad Oploo stelt zich ten doel het bevorderen en (mede-) in stand houden van de leefbaarheid, het welzijn en de veiligheid van het dorp Oploo en haar inwoners.”

De Dorpsraad is dus een schakel tussen het dorp en het gemeentebestuur, maar de dorpsraad wil zich ook, los van het gemeentebestuur, inzetten voor de leefbaarheid van het dorp.

De rol van de dorpsraad wordt straks na de fusie van de gemeente Sint Anthonis met Boxmeer en Cuijk alleen nog maar belangrijker als het gaat om de belangen van Oploo richting gemeente.

Waar is de Dorpsraad het afgelopen jaar mee bezig geweest?

Aan de hand van de thema’s uit onze Dorpsvisie (Hoe vro blieft het in Plô) geven we een overzicht.

Het thema Woonomgeving

Al jaren vragen we bij de gemeente om maatregelen rondom de Kasteelgracht. Door de droge zomer van 2018 is de druk op de gemeente om maatregelen extra opgevoerd en samen met de roep om maatregelen van de buurtbewoners heeft dat geleid tot het uitbaggeren van de gracht. De gemeente gaat ook bekijken of er op de een of andere manier een doorstroming van water kan komen.

Een andere punt van voortdurende aandacht is de inrichting van de Grotestraat en Vloetweg. Met het college van Burgemeester en Wethouders hebben we de situatie ter plekke onder de aandacht gebracht en dat heeft geresulteerd in de snelheidsmeter met spaarpot. We blijven bij de gemeente hameren op een grondige aanpak van de hoofdstraat van ons dorp.

Mede door de inzet van de dorpsraad is Oploo één van de eerste dorpen in de regio met een over het hele dorp werkende BuurtWhatsApp.

Cultureel erfgoed

De dorpsraad heeft de oprichting van het wielermonument en de maquette van Kasteel Het Juffere bij de Kasteelgracht ondersteund.

Vrije tijd

Elk jaar verdeelt de dorpsraad een door de gemeente een voor leefbaarheidsactiviteiten beschikbaar gesteld bedrag van € 3.000, -- onder aanvragers.

De dorpsraad is betrokken bij de organisatie van de jaarlijkse kermis

De gemeente heeft een bedrag van € 1.250.000, -- beschikbaar gesteld voor initiatieven die de leefbaarheid in de 7 dorpen van de gemeente verbeteren. De dorpsraad heeft in Oploo het proces om een adviesraad Vitale Kernen te vormen voor de beoordeling van de Oploose aanvragen ondersteund.

Zorg

De dorpsraad stond aan de wieg van het wekelijkse koffie-uurtje op vrijdagmorgen in het Kroondomein. Ook de dependance van dagbesteding “De Huuskamer” in de gymzaal is door de inzet van de dorpsraad een niet meer weg te denken onderdeel in het Oploose zorglandschap.

Vanuit de dorpsraad is een werkgroep ontstaan die zich met allerlei aspecten van zorg bezighoudt.

Zo organiseerde deze groep de FitTest, neemt deel aan informatiebijeenkomsten, zet zich in voor een dementievriendelijk Oploo.

Voorzieningen

De dorpsraad heeft zich sterk gemaakt voor de aanleg van een glasvezelnetwerk in Oploo, vooral om de bewoners in het buitengebied de voordelen van snel internet te geven. De ambassadeurs die de voordelen van de glasvezel hebben uitgedragen zijn in belangrijke mate aangezocht door de dorpsraad.

Er is een financiële bijdrage toegezegd voor de glasvezelaansluitingen die tijdens de wervingscampagne door ambassadeurs aangemeld zijn en voldoen aan de gestelde voorwaarden . De opbrengst zal aan de verenigingen van Oploo ten goede komen

Huisvesting

Mede door het succes van het project CPO (Collectief Particulier Opdrachtgeverschap) zijn de bouwkavels in de Beeksenhof allemaal vergeven.

De nieuwe uitbreiding van Oploo gaat plaatsvinden tussen Deken Schmerlingstraat, Boortorenstraat en Blauwstraat.

De dorpsraad heeft een klankbordgroep gevormd uit buurtbewoners, jongeren, middengroep en ouderen en deskundige op het gebied van groen, die gemeente en projectontwikkelaar adviseren. Gemeente en projectontwikkelaar hebben toegezegd dat de inbreng van de klankbordgroep serieus wordt genomen.

Overig

Naast de activiteiten die voorvloeien uit de Dorpsvisie is de Dorpsraad betrokken bij gemeentelijke projecten zoals; Speelruimte Plan, Verkeersveiligheid , Bestemmingsplan Buitengebied, Mobiliteitsplan en ander onderwerpen waar het belang van Oploo ter sprake komt.

Er is overleg tussen de voorzitters van de andere dorpsraden uit de gemeente en een keer per jaar is er gemeentelijk overleg met alle dorpsraden.

Oproep

Ben je geïnteresseerd in het werk van de dorpsraad of wil je misschien wel lid worden, neem dan gerust contact op met één van de leden of via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Meer informatie is te vinden op onze website: www.dorpsraadoploo.nl