Webdesign: hildewolters.nl

Ontwikkelaar Janssen-de Jong en de gemeente Sint Anthonis hebben aan de klankbordgroep en daarna aan de omwonenden het plan gepresenteerd om in de hoek tussen Blauwstraat, Deken Schmerlingstraat, Boortorenstraat en ’t Creijtje de eerste gasloze woonwijk van Oploo te realiseren.

Zowel door de klankbordgroep als door de omwonenden is het plan goed ontvangen. Voorafgaand aan het maken van de eerste ontwerptekeningen is er via internet een enquête gehouden, die meer dan 100 keer is ingevuld.

Inmiddels is het plan ook door het college van Burgemeester en Wethouders positief ontvangen.

Het ontwerpplan is nu openbaar en voor iedereen te zien op de website www.woneninoploo.nl

Op die website is ook informatie te vinden over het tijdspad.