Leidraad Leefbaarheidsfonds Oploo

De Dorpsraad van Oploo krijgt jaarlijks een bijdrage van € 3000,- vanuit de gemeente Land van Cuijk om de leefbaarheid in het dorp te bevorderen. Dit bedrag, het “Leefbaarheidsfonds Oploo”, mag de Dorpsraad naar eigen inzicht besteden c.q. toewijzen aan lokale projecten die bijdragen aan de leefbaarheid van Oploo. Het bedrag zal jaarlijks over maximaal zes projecten verdeeld worden.

Dit document vormt de leidraad bij het behandelen van aanvragen die de Dorpsraad ontvangt in het kader van het Leefbaarheidsfonds. Het document bevat de criteria op basis waarvan aanvragen beoordeeld worden.

De criteria betreffen de navolgende:

 • De aanvraag dient tussen 1 januari en 1 april van het kalenderjaar ingediend te worden;
 • De aanvraag dient middels het aanvraagformulier ingediend te worden. Het formulier is ook op te vragen bij de Dorpsraad, zie contactpagina
 • De aanvraag dient betrekking te hebben op een project dat bijdraagt aan de leefbaarheid van Oploo;
 • De haalbaarheid van het project is mede afhankelijk van de gevraagde bijdrage uit het fonds;
 • Projecten dienen een sociaal en/of cultureel karakter te hebben;
 • Projecten hebben een breed draagvlak en brede toegankelijkheid onder de Oplose gemeenschap;
 • Projecten zijn concreet en hebben een duidelijke start- en einddatum. De einddatum hierbij is uiterlijk 30 juli in het jaar volgend op het jaar waarin de aanvraag gedaan wordt;
 • Projecten zijn niet commercieel van aard en hebben geen politiek of religieus karakter;
 • De uitgaven die gedaan worden met bijdragen uit het fonds worden, voor zover mogelijk, aantoonbaar besteed in Oploo;
 • Projecten komen in beginsel slechts eenmaal in aanmerking voor een bijdrage. Indien de activiteiten binnen een bestaand project substantieel veranderen, of aanvullende activiteiten worden ontplooid, kan de Dorpsraad hiervan afwijken.
  Aanvragers dienen na afloop van een project aan te kunnen tonen dat uit het fonds verkregen bijdragen ook daadwerkelijk besteed zijn aan het project. Mocht blijken dat verkregen bijdragen niet (geheel) correct besteed zijn, dan behoudt de Dorpsraad zich het recht voor de bijdragen (deels) terug te vorderen;
 • Indien er meer dan zes geschikte aanvragen in een jaar worden ingediend, zal middels een loting worden bepaald welke zes aanvragen in aanmerking komen voor een bijdrage;
 • De Dorpsraad kan de aanvrager(s) uitnodigen om het project nader toe te lichten.
 

De Dorpsraad neemt en communiceert voor 30 mei van het betreffende kalenderjaar haar besluit ten aanzien van de aanvraag. Dit besluit betreft een (gedeeltelijke) toewijzing of afwijzing van de gevraagde financiële bijdrage. Genomen besluiten zijn definitief en staan niet ter discussie. Bijdragen worden pas uitgekeerd nadat de haalbaarheid van een project duidelijk en aantoonbaar is. De Dorpsraad kan aanvragers verzoeken na afronding van een project een verslag aan te leveren waaruit de besteding van de verkregen gelden blijkt.

Download aanvraagformulier als docx: Aanvraagformulier leefbaarheidsfonds Oploo

Download aanvraagformulier als pdf: Aanvraagformulier leefbaarheidsfonds Oploo